การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

 ที่ สธ 0208.07/ว 3622 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด