ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)