การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและ

เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555 

ที่ สธ 0208.07/ว3568 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561