ขอให้เขตสุขภาพตรวจสอบบัญชีตำแหน่งที่จังหวัดมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบแข่งขัน

ขอให้เขตสุขภาพตรวจสอบบัญชีตำแหน่งที่จังหวัดมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบแข่งขัน
พร้อมยืนยันการใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าว (เอกสารแนบส่งให้ผู้รับผิดชอบเขต)

รายละเอียดเพิ่มเติม