ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 ว3543 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ สาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบันและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการวิทยาลัย ทุกแห่ง