การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน

        อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

       ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คลิกดูรายละเอียด 

หนังสือ สธ ที่ 0208.10/ว 676 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

ใบสมัคร