การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
ที่ สธ 0208.07/ว3529  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561