ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง      กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

          สถาบันพระบรมราชชนก

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

          กองและหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          จังหวัดทุกจังหวัด

     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่  สธ  0208.10/ว 3533 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561