การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.09/ว 3524
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561