ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (ประเภทบริหาร ระดับสูง)

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 จำนวน 10 ราย

รายละเอียด Click ที่นี่