เรื่อง สำรวจข้อมูลสถิติ กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว642 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
แบบฟอร์ม