ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีสมาชิกและส่งเงินเข้า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของสมาชิกบรรจุใหม่ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางให้แก่ กบข. ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 43 ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโปรดแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปยัง กบข. เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดได้บริเวณมุมขวาบนของเอกสาร