รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ กบข. โดยผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือน กันยายน 2561 นั้น กบข. ตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูลที่ได้รับจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ จำนวน 300 ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโปรดแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปยัง กบข. เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดได้บริเวณมุมขวาบนของเอกสาร