ติดตามผลการดำเนินงานการทดลองประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และการจัดทำแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (IDP) สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) (ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 740 ลว.4 ต.ค.2561)

ติดตามผลการดำเนินงานการทดลองประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และการจัดทำแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (IDP) สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) (ที่ สธ 0208.11/ว 740 ลว.4 ต.ค.2561)