ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน หนังสือ ที่ สธ 0208.10/ว 3455 ลว. 3 กันยายน 2561

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่