ว 3443 แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เพิ่มเติม)

แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เพิ่มเติม)
ที่ สธ 0208.03/ว 3443  ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.03/ว 1664  ลงวันที่ 4  พฤษภาคม 2561