การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 หนังสือ ที่ สธ 02.04/ว3440 ลว. 28 ก.ย. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทุกแห่ง