ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1216 – 1218 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

และ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3489 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

Download เอกสารและคำสั่ง Click

 หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ)

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1216 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1217 /2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1218 /2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3489 /2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561