แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

 

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

               ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่ง

ประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 10 ราย รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 1205 – 1206/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

Download เอกสารและคำสั่ง Click

 หนังสือแจ้งเวียน

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1205/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1206/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561