ขอยกเลิกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายสมาชิก (หมายเลข 4)