ว 3391 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561 และเรื่อง การสรรหาและเลือกสรรการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ.2561

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 3391 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
1.เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ2561
2.เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ.2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่