ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี