แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

         สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ซึ่งคู่มือฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ ในระหว่างนี้ขอให้หน่วยบริการถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0208.07/ว 3387 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 (ตามเอกสารแนบ) และเมื่อคู่มือฯ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว จะแจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือฯ ดังกล่าวในโอกาสต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

a

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม File .Docx 

ไฟล์แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 1 .Docx 

ไฟล์แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 2 .Docx 

ไฟล์แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 3 .Docx