รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 นั้น

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเรียนว่า การรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 11 ราย ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 151 กลุ่มสารบรรณ กองกลาง จำนวน 3 ราย
  2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 166570 งานบริหารจัดการงบลงทุนเขตสุขภาพที่ 1-12 กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค
    กองบริหารการสาธารณสุข จำนวน 8 ราย

จึงเประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตาม Link ด้านล่างนี้

         รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)