การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด !!!

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.09/ว 3390

ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

หนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1021.3/121-123 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
อนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ