ที่ สธ 0208.04/ว538 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เรียน อธบิดีทุกกรุม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ