ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด พ.ศ.2561

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างทึ่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด พ.ศ.2561
2. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2952/2561 เรื่องมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3. ตัวอย่างคำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้าง ตัวอย่าง คำสั่งปรับขั้นต่ำ 1 สิงหาคม 2561