ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

(สธ 0208.10/ 627 ลว. 22 ส.ค. 2561)

เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/หัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

           ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง

จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เป็นระดับสูงขึ้น  จำนวน 2 ตำแหน่ง

โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561

ณ กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

—————————————————————————————————————————

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ฯ และแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่างนี้

 1.ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระัดบชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง) (สธ 0208.10/ว 627 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561)

 2.ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

 3.กำหนดเวลาการคัดเลือก

 4.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 5.เอกสารที่ต้องส่งในการสมัครและใบสมัคร

 6.วิธีการดำเนินการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน

 7.รายละเอียดแนบท้ายประกาศ