ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี