สธ 0208.04/ว 3204 ลว. 17 สิงหาคม 2561 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก ทุกแห่ง