อบรมการใช้งานระบบ HROPS รุ่น2 วันที่ 15-17 ส.ค.2561 ณ KU HOME ม.เกษตร