ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
เรื่อง  เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
เรียน  ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่