ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)