ว 555 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่