รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งดังนี้
1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
2.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
5.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
6.ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
7.ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
8.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
10.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่