รับโอน/ย้ายข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับโอน/ย้ายข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ 514 กลุ่มงานอุทธรณ์ร้องทุกข์
ผู้ประสงค์ขอโอน/ย้าย สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0 2590 1417