รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รับสมัครในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่