ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download (PDF, 1.2MB)