ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการอบรม HROPS รุ่นที่ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อส่วนราชการที่เชิญเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการฝึกอบรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ