แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2615 /2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

Download เอกสารและคำสั่ง Click

 หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ)

 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2615 /2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561