แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ ว 576 ลว. 3 ส.ค.61)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ ว 576 ลว. 3 ส.ค.61)