ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 985 – 987 / 2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

และ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2592 /2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

 

Download เอกสารและคำสั่ง Click

 หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ)

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 985/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 986/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 987/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2592 /2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561