การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 570 ลว. 2 ส.ค.61)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 570 ลว. 2 ส.ค.61)