รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง) โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2561

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับคัดเลือกข้าราชการ.pdf