ด่วนที่สุด!!! อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ แจ้งกำหนดการอบรมฯ และเอกสารประกอบการบรรยายตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทุกท่าน (รายชื่อตามแนบ)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ กำหนดการ และเอกสารประกอบการบรรยาย (ตามไฟล์แนบ)

  1. รายชื่ออนุมัติเข้าร่วมอบรมฯ <<<คลิก
  2. กำหนดการและเอกสารประกอบการบรรยาย <<<คลิก

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วม กรุ๊ปไลน์เพื่อเป็นช่องทางการติดตามข่าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และคู่มือการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการต่อไปได้ที่

ลิงค์เข้ากรุ๊ปไลน์ คลิก>>> bit.ly/2mIc8Yl