แต่งตั้งข้าราชการ ที่ สธ 0208.10/30463

ที่ สธ 0208.10 / 30463 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1534 /2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

http://hr.moph.go.th/person/ต่อเนื่องทางการบริหาร%2060/ns30463-1534_27-10-60new.pdf