ด่วนที่สุด การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สธ 0208.04/ว455 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
เอกสารแนบ3
เอกสารแนบ4
เอกสารแนบ5
เอกสารแนบ6
เอกสารแนบ7 กรณีมีผู้สมัคร
เอกสารแนบ7 กรณีไม่มีผู้สมัคร
เอกสารแนบ8
เอกสารแนบ9
เอกสารแนบ10
เอกสารแนบ11
เอกสารแนบ 12 เอกสารแนบ13
เอกสารแนบ14
เอกสารแนบ15
เอกสารแนบ16
เอกสารแนบ17
เอกสารแนบ18
เอกสารแนบ19
เอกสารแนบ20