แต่งตั้งข้าราชการ

ที่ สธ 0208.10/30462 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
คำสั่งที่ 1534 / 3077 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

http://hr.moph.go.th/person/ต่อเนื่องทางการบริหาร%2060/ns30462_27-10-60_1534_3307new.pdf