แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ว3088 /27 ตุลาคม 2560

เรียน จังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 1534 และ 3307 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
ว 3088  ลงวันที่  27 ตุลาคม 2560

http://hr.moph.go.th/person/ต่อเนื่องทางการบริหาร%2060/v3088_27-10-60_1534_3307new.pdf