ด่วนที่สุด!!! แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิดงานและเอกสารประกอบการอบรมฯตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

1. ขอแจ้งปรับกำหนดการเวลาเปิดงาน เป็นเวลา 8.00 น.
โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นางพรรณพิมล วิปุลากร)
จึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมฯ ทุกท่านพร้อมเพียงกันในพิธีเปิดดังกล่าว

2. เอกสารประกอบการอบรมฯ แจกในรูปแบบออนไลน์
เพื่อลดการใช้กระดาษ หากท่านไม่สะดวกให้ทำการปริ้นเอกสารมาได้
โดยเอกสารออนไลน์จะวางในกรุ๊ปไลน์ตามลิงค์นี้>> bit.ly/2mIc8Yl
หรือคิวอาร์โค้ดตามภาพนี้>>

pr